XPLORE LIFE APS

betingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Nærværende almindelige betingelser (herefter “Betingelserne”) regulerer aftaleforholdet mel-lem Xplore Life ApS, Bernhard Jensens Boule-vard 95, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 40979174 (herefter “Rejsearrangøren”) og den rejsende (herefter “Kunden”). Rejsearrangøren er med-lem af Rejsegarantifonden nr. 3245.

1.2 Aftalen indgås og gennemføres i overens-stemmelse med den til enhver tid gældende pakkerejselov (Lov nr. 1666 af 26-12-2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearran-gementer på tidspunktet for Betingelsernes udarbejdelse).

2. AFTALEINDGÅELSE OG AFTALEGRUNDLAG

2.1 Endelig aftale om køb af en pakkerejse er indgået, når Kunden har betalt depositum samt udfyldt tilmeldingsskemaet på www.xplorelife.dk (“Aftalen”). Ved udfyldelse af skemaet skal Kunden bruge det navn, som Kunden har angivet i sit pas.

2.2 Når Kunden har betalt depositum og udfyldt skemaet, vil Kunden modtage en velkomst-mail, der udgør en bekræftelse på aftalen, med kopi af Betingelserne, privatlivspolitik, accept af dataoverførsel til lande udenfor EU, tilbud på forsikringsbetingelser fra Europæisk Rejse-forsikring, en kort beskrivelse af rejsemålet med forventet ud- og hjemrejsedatoer, prisen for rejsen uden flybilletter, samt yderligere in-formationer om hvad der er indeholdt i rejsen i henhold til det oplyste på www.xplorelife.dk på købstidspunktet.

3. PRISER OG BETALING

3.1 Fakturaen angiver den samlede pris, som Kunden skal betale.

3.2 Rejsens pris omfatter sædvanligvis – hvor intet andet er anført – transport på rejsemålet (eksklusiv flybilletter), indkvartering og over-natninger, delvis forplejning og oplevelser og udflugter. Yderligere oplysninger om, hvad der er inkluderet i rejsens pris, og hvilke yderligere omkostninger Kunden må forvente at skulle betale, fremgår af Rejsearrangørens hjemme-side og de rejsedokumenter, som Kunden får tilsendt ved Aftalens indgåelse.

3.3 Udgifter til pas, visa, forsikringer, vaccinatio-ner og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler Kunden selv.

3.4 Det fremgår af Rejsearrangørens hjemmeside og de rejsedokumenter, som Kunden får til-sendt ved Aftalens indgåelse, hvornår restbe-løbet for en rejse skal indbetales.

3.5 Rejsearrangøren tager forbehold for prisæn-dringer som følge af ændringer i transport-omkostninger (f.eks. brændstofspriser), skat-ter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, der er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selvom rejsen er endeligt betalt. Rejsearrangøren skal underrette om prisændringen og baggrunden herfor senest 20 dage før rejsens begyndelse. Hvis prisforhøjelsen overstiger 8 % af pakke-rejsens samlede pris, jf. afsnit 3.1, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen. Kunden skal hurtigst muligt meddelle Rejsearrangøren, om Kunden ønsker at ophæve Aftalen, idet Kunden ellers anses for at have accepteret ændringer-ne.

4. PAS- OG VISUMKRAV, SAMT SUNDHEDS-MÆSSIGE FORMALITETER

4.1 Kunden er ansvarlig for, at de navne, som fremgår af Kundens rejsedokumenter og booking, stemmer overens med de(t) navn(e), som fremgår af Kundens pas. Forøgede udgif-ter, som beror på Kundens forhold og er en følge af sådanne uoverensstemmelser, skal Kunden selv afholde.

4.2 Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at oplyse om særlige krav for pas og visum, der gælder for den af Kunden ønskede rejse. Forinden af-talens indgåelse oplyser Rejsearrangøren på www.xplorelife.dk om sædvanlige krav til pas (f.eks. udløbsdato efter hjemrejse) og visum (f.eks. forventet tid til at få udstedt visum) for danske statsborgere, samt henviser til steder, hvor relevante informationer herom kan ind-hentes.

4.3 Kunden står selv for indhentning af visum, men kan – mod betaling af et håndteringsge-byr – anmode Rejsearrangøren om bistand til at indhente de nødvendige visum til rejsens gennemførelse.

4.4 Rejsearrangøren er forpligtet til at oplyse Kunden om særlige sundhedsmæssige forma-liteter, f.eks. bestemte vaccinationer, der er nødvendige for, at Kunden kan gennemføre den købte rejse. Oplysningspligten omfatter ikke oplysninger om vaccinationer, som alene er anbefalede af relevante myndigheder. Kun-den henvises her til at orientere sig hos rele-vante myndigheder, f.eks. www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk/Vaccination. Det er Kundens eget ansvar at blive vaccineret i tilstrækkeligt omfang.

5. KUNDENS GENERELLE PLIGTER OG ANSVAR

5.1 Det er Kundens eget ansvar at sørge for at pas, visum og påkrævede indrejsedokumenter er i orden for at kunne gennemføre en rejse.

5.2 Det er Kundens eget ansvar at sørge for, at Kunden opfylder almindelige sundhedsmæs-sige formaliteter for at gennemføre en rejse.

5.3 Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om mødetider, flyafgange og andre tidspunk-ter, der er relevante for rejsens gennemførel-se. Kunden er ligeledes forpligtet til at sikre , at Kunden har foretaget korrekt check-in, til-melding, afmelding m.v., når besked fra Kun-den er nødvendig for gennemførelse af en rej-se. Forøgede udgifter, som følge af Kundens manglende overholdelse af pkt. 5.1-5.3, skal Kunden selv afholde, og Kunden kan ikke i den anledning gøre krav gældende mod Rejsear-rangøren.

5.4 Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Rejsearrangø-ren, Rejsearrangørens repræsentant, flysel-skaber, hoteller eller andre leverandører af de ydelser, der er inkluderet i rejsen, fastsætter. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra Rejsearrangørens rej-se og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på Kundens egen for-anledning og for egen regning.

5.5 Arrangører, chauffører, kaptajner m.v. kan afsætte Kunden på grund af sygdom, berusel-se eller andre årsager efter et skøn, såfremt Kunden findes uegnet til at deltage i rejsen el-ler er til gene for medpassagerer. Der ydes ik-ke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arran-gementer under rejsen.

6. KUNDENS FORSIKRINGER

6.1 Kunden skal være opmærksom på muligheden for at tegne forsikringer, der dækker Kundens udgifter ved opsigelse af aftalen (afbestilling) eller udgifter til bistand, herunder til hjem-transport i tilfælde af ulykke, sygdom eller død. Rejsearrangøren anbefaler på det kraftig-ste, at Kunden tegner en afbestillings- og rej-seforsikring.

6.2 Kunden kan købe afbestillings- og rejseforsik-ring hos Europæisk Rejseforsikring igennem Rejsearrangøren senest ved betaling af depo-situm. Nærmere information om forsikringer-nes vilkår findes på www.xplorelife.dk. Rejse-arrangøren får provision for salg, og Kunden kan ved henvendelse til Rejsearrangøren få oplyst provisionens størrelse.

6.3 Kunden er forpligtet til at have en gyldig rejse-forsikring på tidspunktet for begyndelsen af den købte rejse, idet Rejsearrangøren ellers forbeholder sig ret til at ophæve den indgåede aftale og bortvise Kunden fra en rejse. Kunden skal senest 14 dage inden rejsens begyndelse sende forsikringsselskabets navn og police-nummer til Rejsearrangøren.

7. REJSEARRANGØRENS ÆNDRINGSRET

7.1 Rejsearrangøren er inden rejsens begyndelse berettiget til at foretage ændringer i rejsen, der må betegnes som sædvanlige og/eller uvæsentlige. Rejsearrangøren skal orientere Kunden herom uden unødig forsinkelse.

7.2 Hvis Rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse er nødsaget til væsentligt at æn-dre et af rejseydelsernes væsentligste kende-tegn (som angivet i den til enhver tid gælden-de pakkerejselov) skal

Rejsearrangøren uden unødig forsinkelse klart, forståeligt og tyde-ligt oplyse om ændringerne, herunder

  • hvilke ændringer der foreslås, og be-tydningen for rejsens pris
  • en rimelig frist for Kundens medde-lelse om Kundens beslutning i hen-hold til pkt. 6.3
  • manglende underretning af Rejse-arrangøren inden den angivne frist indebærer, at Kunden har accepteret ændringerne

7.3 Kunden kan acceptere ændringerne nævnt i pkt. 7.2 eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Hvis Kunden accepte-rer ændringerne og disse medfører, at rejsen har en lavere værdi, er Kunden berettiget til er-statning eller forholdsmæssigt for differen-cen.

7.4 Kundens ret til at hæve aftalen som følge af prisændringer efter aftalens indgåelse er gen-nemgået i afsnit 3.4.

8. KUNDENS RET TIL OVERDRAGELSE AF REJ-SEN

8.1 Kunden kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i den indgåede aftale mellem Kunden og Rejsearrangøren, hvis Kunden underetter Rejsearrangøren se-nest 7 dage inden rejsens begyndelse.

8.2 Rejsearrangøren kan, hvis sagligt begrundet, afvise et ønske om Kundens overdragelse af pakkerejsen, f.eks. hvis Rejsearrangørens afta-le med en underleverandør ikke tillader æn-dring i allerede bookede flybilletter, hotelvæ-relser eller lignende.

8.3 Kunden, som overdrager pakkerejse, og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, der følger af overdragelsen.

8.4 Forsikringer tegnet hos Europæisk Rejsefor-sikring igennem Rejsearrangøren kan ikke overdrages.

9. KUNDENS AFBESTILLINGSRET INDEN REJ-SENS BEGYNDELSE

9.1 Kunden kan afbestille rejsen inden rejsens begyndelse. Ved Kundens afbestilling er Rej-searrangøren berettiget til at kræve, et rime-ligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbe-stillingen og rejsens karakter.

  • Ved afbestilling senest 90 dage før rejsens begyndelse refunderes 50 % af depositum.
  • Ved afbestilling senere end 90 dage før og senest 60 dage før rejsens begyndelse refunderes depositum ik-ke.
  • Ved afbestilling senest 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har Rejsearrangøren ret til at beregne sig 75 % af rejsens pris.
  • Ved afbestilling senere end 21 dage før rejsens begyndelse refunderes rejsens pris ikke.

Ved rejsens pris forstås i henhold til pkt. 8.1 det beløb, som Kunden har betalt til Rejsear-rangøren inkl. forsikringer, håndteringsgebyr for visa og flybilletter, jf. pkt. 3.1.

9.2 Kunden kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestina-tionerne, indtræffer uundgåelige og ekstraor-dinære omstændigheder, som væsentligt be-rører leveringen af rejsen.
Såfremt Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrel-sen eller tilsvarende myndighed fratråder rej-ser til en eller flere af rejsens destinationer, og rejsen hermed ikke vil kunne gennemføres uden væsentlige mangler, vil dette pkt. 9.2 være opfyldt.

Afbestillingsretten kan dog ikke påberåbes, hvis Kunden ved aftalens indgåelse var eller burde være bekendt med den pågældende be-givenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

9.3 Rejsearrangøren skal tilbagebetale det beløb, som Kunden er berettiget til, senest 14 dage efter, at Rejsearrangøren har modtaget afbe-stillingen.

9.4 Kunden er ikke berettiget til at kræve andre beløb end tilbagebetalingsbeløbet, såsom er-statning eller godtgørelse.

10. MANGLER VED REJSEN

10.1 Rejsearrangøren er ansvarlig for levering af de rejseydelser, der er inkluderet i pakkerejsen, uanset om ydelserne skal leveres af Rejsear-rangøren eller af andre.

10.2 Kunden skal påberåbe sig en mangel ved rej-sen ved meddelelse uden unødig forsinkelse efter, at Kunden har konstateret manglen. Re-klamation skal i første omgang ske til Rejse-arrangørens repræsentant på rejsemålet og ef-terfølgende til Rejsearrangøren på emil@xplorelife.dk eller 26469664. Såfremt Kunden ikke påberåber sig en mangel rettidigt, kan det have indflydelse på Kundens efterføl-gende mulighed for at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag.

11. REJSEARRANGØRENS FORPLIGTELSE TIL AT YDE KUNDEN BISTAND

11.1 Er Kunden i vanskeligheder under rejsen. skal Rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplys-ninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå Kunden med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer. Kunden skal selv afholde udgifter forbundet med de oplevede vanskeligheder.

11.2 Såfremt vanskelighederne skyldes Kundens forsætlige eller uagtsomme adfærd, er Rejse-arrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand, der dog ikke må over-stige Rejsearrangørens reelle omkostninger.

11.3 Hvis Kunden er i vanskeligheder udenfor Rej-searrangørens normale kontortid, og Rejsear-rangørens bistand ikke kan afvente næst-kommende arbejdsdag, kan Kunden rette kon-takt til Rejsearrangøren via Rejsearrangørens nødtelefon 26469664 eller via mail emil@xplorelife.dk.

12. REJSEARRANGØRENS OPSIGELSE

12.1 Når rejsen afhænger af et minimum antal deltagere, og det viser sig, at tilslutningen til den af Kunden bestilte rejse ikke er tilstrække-lig, er Rejsearrangøren berettiget til at aflyse den bestilte rejse indtil 20 dage før afrejse.

12.2 Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændig-heder.

12.3 Ved Rejsearrangørens opsigelse efter pkt. 15.1 og 15.2 har Kunden krav på tilbagebeta-ling af det fulde indbetalte beløb for rejsen, in-klusiv betalt depositum, samt tilbagebetaling for flybilletter, såfremt sidstnævnte er købt hos Rejsearrangøren. Kunden kan herudover ikke gøre krav gældende mod Rejsearrangø-ren.

13. BEGRÆNSNING AF REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

13.1 Rejsearrangørens erstatningsansvar er be-grænset i henhold til internationale konventio-ner, der er bindende for EU, samt Warszawa-konventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbe-fordring.

13.2 Kundens erstatningskrav er foruden pkt. 15.2 i alle tilfælde begrænset til tre gange Aftalens samlede pris, medmindre der er tale om per-sonskade og skade, som er forvoldt forsæt-ligt eller uagtsomt.

14. FORTRYDELSESRET

14.1 Ved køb af pakkerejser gælder der ingen for-trydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 og § 7, stk. 2, nr. 5.

15. KLAGEADGANG

15.1 Hvis Rejsearrangøren og Kunden ikke kan opnå enighed om eventuelle uoverensstem-melser, kan Kunden indbringe en klage over den købte rejse til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte. Klage kan indgives via https://www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/.

15.2 Alternativt kan Kunden indsende en klage over den købte rejse til Onlineplatformen, der er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, der ønsker at bilægge tvi-ster. Herefter vil klagen blive overført til Pak-kerejse-Ankenævnet. Klage kan indgives via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DA.

16. REJSEGARANTIFONDEN

16.1 Ved Rejsearrangørens medlemskab af Rejse-garantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Hol-te kan Kunden ved Rejsearrangørens konkurs, kræve sine betalinger til Rejsearrangøren re-funderet hos Rejsegarantifonden. Rejsegaran-tifonden kan kontaktes via https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/ eller på telefonnr. 46 87 83 33.